• Around the Shkodra Lake for two days
  The best way to explore the area of Lake Shkodra, its beauty, history and culture is bicycles. You can start and finish where you want, the impression will be fantastic. The tour begins with Podgorica, the beginnings of this city belong to the Stone Age. The tour continues in Shkoder, the 2500-year-old city, the capital of northern Albania.
  Dates: -
  Region: Shkodra
  Trip length: 3 days
 • Mrekullitë e Thethit
  Një udhëtim në perlen e maleve tona, Thethi, një Qendër Historike e Mbrojtur. Komuniteti është në qendër të Parkut Kombëtar të Thethit, një zonë me bukuri natyrore të jashtëzakonshme. Fshatrat e kësaj zone shtrihen në të dy anët e lumit nga Okoli në Grunas, duke shfaqur shtëpi karakteristike që janë të ndërthurura me sfondin alpine, që shfaqen si peizazhe të papërsëritshme dhe të pashembullt ndonjëherë.
  Datat: -
  Rajoni: Shkodër
  Kohëzgjatia e udhëtimit: 2 Ditë
 • Rreth liqenit të Shkodrës për tre ditë
  Rruga më e mirë të eksploroni zonën e liqenit të Shkodrës, bukurinë, historinë dhe kulturën e tij është bicikleta. Ju mund të filloni dhe mbaroni ku të doni, përshtypja do të jetë fantastike. Turi fillon me Podgoricën, fillimet e këtij qyteti I përkasin epokës së gurit. Turi vazhdon në Shkodër, qyteti 2500 vjecar, kryeqendër e veriut shqiptar.
  Datat: -
  Rajoni: Shkodër
  Kohëzgjatia e udhëtimit: 3 Ditë
 • The wonders of Theth
  A trip to the pearl of our mountains, Thethi, a Protected Historic Center. The community is at the centre of the Theth National Park, an area of outstanding natural beauty. The villages of this area lie on both sides of the river from Okoli to Grunas, featuring characteristic houses that are intertwined with the alpine background, to emerge as unrepeatable and unprecedented landscapes ever.
  Dates: -
  Region: Shkodra
  Trip length: 2 days